Полезна информация

Резерватът „Камчия” се намира на около 30 км. южно от град Варна, в района на село Аврен и Долен Чифлик, до курортите „Камчия” и „Шкорпиловци”.

В района на резервата се забранява:
->> замърсяване с отпадъци;
->> безпокоене, преследване, улавяне, убиване на диви животни, повреждане на гнездата и леговищата им;
->> унищожаване на тревна, храстова и дървесна растителност;
->> събирането на диворастящи растения, плодове и семена;
->> залесяване с неприсъщи за района растителни видове;
->> лагеруване и палене на огън;
->> движение на посетители извън определените за това места;
->> отклоняване на посетителите и навлизане в резервата