Фауна

Фаунистичното богатство на резервата също е впечатляващо. В река Камчия и азмаците се срещат 25 вида риби, което съставлява по-голямата част от българската сладководна ихтиофауна. Сред по-интересните са дивия шаран, кавказкото попче, деветиглената бодливка и др. Установени са 14 вида земноводни и влечуги, включени в Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна.

В района на резервата са установени 258 вида птици, което около 66% от установените в България видове. Сред редките за България и Европа видове птици, размножаващи се в резервата, са черният щъркел, малкият креслив орел, соколът орко, големият ястреб, осоядът, както и седем (от общо 9) вида от кълвачите, разпространени в Европа.

„Камчия“ е едно от най-важните места за средния пъстър кълвач и полубеловратата мухоловка. В резервата са установени 26 вида дребни бозайници. 

Интерес представлява кафявата горска полевка, която обикновено се среща в широколистните гори в България над 800 м н.в. Досега по Черноморието е установена само в района на Камчия и Ропотамо. Друг интересен вид в природозащитно отношение е видрата, включена в Европейския червен списък и Бернската конвенция.